Formularza odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat:

INFOTRONIK Rafał Nowicki
Bystrzyca 18; 88-300 Mogilno
tel.: +48525222246, E-mail: biuro@infotronik.pl


    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

 
– Data odbioru towaru: ...................................................................................


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...............................................................................................................


– Adres konsumenta(-ów): ..............................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

– Jeżeli naleznosć ma zostać zwrócona na konto bankowe, to wskazane jest aby podać dokładne dane potrzebne do zlecenia przelewu bankowego:

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

 

 
– Data: ..................................    Podpis konsumenta(-ów): ...................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.